Menu
TWO BY EDWARD YANG - A BRIGHTER SUMMER DAY and YI TY

TWO BY EDWARD YANG - A BRIGHTER SUMMER DAY and YI TYA BRIGHTER SUMMER DAY

237 mins | (15)

  • Directed by Edward Yang
  • Starring Chang Chen, Lisa Yang, Chang Kuo-Chu, Elaine Jin, Wang Chuan, Chang Han
  • Taiwan (1991)
Click for info

YI YI

173 mins | (15)

  • Directed by Edward Yang
  • Starring Wu Nien-jen, Elaine Jin, Issey Ogata, Kelly Lee, Jonathan Chang, Hsi-Sheng Chen, Su-Yun Ko, Lawrence Ko
  • Taiwan (2000)
Click for info